Norbygata 13, 0187 Oslo

Vedtekter for Urtehagen Barnehager

§ 1. Formål

Formålet til Urtehagen barnehager AS er å drive trygge og pedagogisk gode barnehager med sikte på å bedre barns oppvekstvilkår. Urtehagen barnehager AS skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Våre barnehager skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste.

Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdier kommer til uttrykk i humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene (ref. barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).

 

§ 2. Urtehagen barnehager AS som en del av Stiftelsen Urtehagen

Stiftelsen Urtehagen er eier av Urtehagen barnehager AS. Barnehagene er selvstendige enheter i stiftelsen. Urtehagen driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager.

Urtehagen barnehager AS drifter alle barnehager som eies av Stiftelsen Urtehagen. Den enkelte barnehage innenfor Urtehagen barnehager AS vil i sin årsplan beskrive hva barna tilbys i sin barnehagehverdag – menneskesynet og læringssynet som Urtehagen barnehager AS legger til grunn for det pedagogiske arbeidet.

Urtehagen barnehager AS sørger for forsikring av barnet, personalet og barnehagebygget.

Urtehagen barnehager AS utarbeider driftsbudsjett for barnehagen og fremlegger revidert regnskap. Urtehagen barnehager AS disponerer barnehagens eventuelle overskudd i tråd med stiftelsens formål.

Personalet er ansatt i Urtehagen barnehager AS med tjenestested i barnehagen, men tjenestested kan endres. Den som tilsettes i Urtehagen barnehager AS må legge frem politiattest etter barnehagelovens §19. Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter §§21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av styrer.

 

§ 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

I henhold til barnehageloven består foreldrerådet av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

I Urtehagens barnehager med inntil 40 barn skal samarbeidsutvalget bestå av minimum en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant, i barnehager med over 40 barn skal det være minimum to og maksimum fire representanter fra henholdsvis foreldre- og ansattgruppene. Styrer deltar på møtene, har ikke stemmerett og fungerer som utvalgets sekretær.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen vedta en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

§ 4. Opptakskrets

Barn bosatt i Oslo kommune.

 

§ 5. Opptakskriterier ved hovedopptak

Opptakskriterier

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4 – 12 og § 4 – 4 annet og fjerde ledd, jfr. Barnehageloven § 13.
Søsken av barn som har plass i barnehagen.
Barn av personale som er ansatt i Urtehagen barnehager AS og som defineres som mangelpersonell.
Barn fra bydelen blir prioritert, men også foreldre/foresatte i andre bydeler er velkommen til å søke.
Mangfold i barnegruppa vektlegges ved inntak.
Søkere fra andre av Urtehagens barnehager prioriteres ved opptak.
Startdato

Startdato for plass tildelt i hovedopptaket vil være i perioden 1. – 31. august. Plassen må tas i bruk innen 15. september.Ved opptak gjennom året fremkommer startdato i tilbudsbrevet. Plassen må tas i bruk innen 1 måned etter oppgitt startdato.

Opptaksperiode

Plassen tildeles fram til skolepliktig alder. Urtehagen barnehager AS sin administrasjon, eller den administrasjonen gir fullmakt, har opptaksmyndighet. Dersom barnet får innvilget utsatt skolestart, beholder barnet sin plass i barnehagen uten ny søknad. Foresatte må varsle så tidlig som mulig om at det søkes utsatt skolestart.

Klageinstans

Ved hovedopptaket kan søker klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klageadgangen omfatter kun søkere som ikke har fått oppfylt den lovfestede retten til barnehageplass etter barnehageloven §12a. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet frem til vedkommende søker. Eventuell klage sendes til bostedsbydelen.

 

§ 6. Aksept av plass

Aksept av barnehageplass baseres på vilkår som fremkommer i dette dokumentet og er forpliktende.

 

§ 7. Åpningstid og driftsperiode

Åpningstid og driftsperiode fastsettes av Urtehagen barnehager AS. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli neste år.

Barnehagene er normalt lukket tre uker i juli måned. Informasjon om hvilke uker vil gis i god tid. Urtehagen barnehager AS ved barnehageleder tar den endelige beslutningen om sommerlukning.

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Barnehagene har totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagene holder da stengt. I tillegg holder barnehagene stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.

Barnehagene har redusert åpningstid mellom jul og nyttår, åpningstiden er da 08.00 – 16.00.

 

§ 8. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling jamfør vedtak i Oslo kommune. Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling regnes fra den 1. eller 16. i måneden.

Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen en fastsatt frist. Dersom skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats.

Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra påfølgende måned.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura leveres foresatte forskuddsvis med forfall ca. 1. hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte.

Oppholdsbetaling løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet.

Fra 01.04.2016 tar barnehagen i bruk epost faktura. For papirfaktura og purringer tilkommer et gebyr på kr. 67 pr. faktura.

Foresatte som gjentatte ganger henter for sent ilegges en bot på kr. 250 pr. påbegynte halvtime.

 

§ 9. Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplassen skal gjøres elektronisk gjennom Barnehageportalen, bydel Gamle Oslo. Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. eller 15. i en måned. Plass kan ikke sies opp mellom 1. mai og 31.juli.

Urtehagen barnehager AS ved leder kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a) Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt,

b) Ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene, utestående betaling for 3 måneder og mer regnes som vesentlig mislighold.

c) Ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen,

d) Dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 5,

e) Dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger,

f) Dersom særskilte forhold gir grunn til det.

Leder i Urtehagen barnehager AS kan med 3 måneders varsel fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage.

 

§ 10. Helsekontroll av barnet

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

§ 11. Internkontroll

Barnehagene følger de prosedyrer og rutiner som gjelder for HMS- og internkontrollsystemet i Urtehagen barnehager AS.

 

§ 12. Gyldighet

Vedtatt av styret i Urtehagen barnehager AS med virkning fra 01.10.2013. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: