Norbygata 13, 0187 Oslo

Allment om lover, verdigrunnlag og drift

1. Barnehagenes samfunnsmandat

 • Alle godkjente barnehager i Norge er gitt et samfunnsmandat. Det betyr at barnehagen har fått en fullmakt fra det norske samfunnet, egentlig ved Stortinget, til å ta vare på eller forvalte barn i en barnehage.
 • Barnehagen må drives etter gjeldende lovverk: Barnehageloven med forskrifter.

 

2. Barnehagenes formål

 • Myndighetene ved Stortinget har bestemt at dette skal være barnehagenes formål:
  • «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»
  • «Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.»
 • Myndighetene har samtidig bestemt at de «grunnleggende verdiene» som er nevnt, kan «uttrykkes og begrunnes forskjellige i ulike religioner og livssyn». De kan i en barnehage med islamsk formål begrunnes i forhold til islam.
 • Verdiene er grunnleggende og viktige. Men kan begrunnes og uttrykkes forskjellig.
 • I våre to barnehager med islamsk formål (Mosaikk og Gamlebyen barnehage) uttrykkes verdiene i forhold til islam.

I Urtehagens andre barnehager er grunnlaget for verdiene dette, uttrykt i formålsparagrafen: «Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdier kommer til uttrykk i humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene.»

 

3. Barnehagens verdier

 • Dette er konkret om barnehagens verdier slik de er fastsatt av myndighetene:

 

3.1 Menneskeverdet

 • Det enkelte mennesket er ukrenkelig.
 • Hvert individ skal møtes med respekt for sin ideologiske og religiøse overbevisning.
 • Barnehagen skal synliggjøre verdien av fellesskap.

 

3.2 Nestekjærlighet, likeverd og solidaritet

 • Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

 

3.3 Hjemmets medvirkning

 • Barnehagen skal drives i samsvar med de ønsker foreldrene har for omsorg og oppdragelse av barna.
 • Foreldrene kan likevel ikke bestemme prinsipper eller detaljer i barnehagen.
 • Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.

 

3.4 Kulturelle og individuelle forutsetninger

 • Barnehagen skal støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.
 • Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.

 

3.5 Det norske samfunnet

 • Barnehagen skal bidra til at barna kan orientere seg i det norske samfunnet.
 • Barnehagen skal forberede barna til aktiv deltakelse i samfunnet og bidra til å legge grunnlaget for et godt liv.

 

3.6 Tro og verdier

 • Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.

 

3.7 Åpen for alle barn

 • Barnehagen skal være åpen for alle barn.
 • Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. 

 

4. Barnehagens innhold og oppgaver

 • Dette er konkret om barnehagens innhold og oppgaver:

 

4.1 Norsk

 • Det er mange måter å være norsk på.
 • Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.

 

4.2 Kulturelt mangfold

 • Det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen.
 • Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer.

 

4.3 Kjønn

 • Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.

 

4.4 Nestekjærlighet og solidaritet

 • I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.

 

4.5 Demokrati og likestilling

 • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

4.6 Høytider og tradisjoner

 • Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen.

 

4.7 Personalet

 • Personalet skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs og livssynsmessig tilhørighet.
 • Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis.

 

5. Andre forhold ved barnehagens drift

 • Dette er andre forhold ved barnehagens drift. De er også forpliktende for Urtehagen:

 

5.1 Barnehageeier

 • Barnehageeier har det overordnete ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier har juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.

 

5.2 Samarbeid med kommunen

 • Barnehagen skal samarbeide med tjenester og institusjoner i kommunen.

 

Eksempel på forespørsel til kommunen: Opplæring til/om tro

 • «Det heter i Barnehageloven med merknader (Departementets merknader til barnehageloven § 1, Andre ledd): «Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.»
  • Spørsmål: Er det noen nærmere informasjon eller veiledning om hvor grensen går mellom de to, eventuelt med eksempler eller annet?
 • Svar fra kommunen, Bydel Gamle Oslo:
  • Det er naturlig å lære barn at det finnes forskjellige religioner, dette er OM tro.
  • Dersom man går videre og lærer barn at det er bare én rett tro, at slik-og-slik vil det gå dem som ikke tror dette, da er det opplæring TIL tro.
  • Alle barn skal jo ha rett til selv å velge

 

Urtehagen barnehager, styret

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: